Общи условия за ползване на Online услугите на My Travel:

Тези ОБЩИ УСЛОВИЯ представляват споразумението между My Travel от една страна и всички ПОТРЕБИТЕЛИ na Online услугите, предоставени чрез уеб сайта на My Travel, от друга.

My Travel предлага online услуги чрез своя интернет сайт само за да улесни своите потребители. Online регистрацията не изключва посещение на място (в офиса на My Travel) за предоставяне на необходимите документи и заплащане на такси.

My Travel не е отговорен по никакъв начин за щети причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ от неправилното използване на online услугите, предоставени чрез уеб сайта.

My Travel запазва правото си да внася изменения във функционалността и условията за достъп до online услугите, които предлага, без предварително известяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

My Travel има право да събира, съхранява, обработва и използва предоставените чрез регистрация лични данни за всички свои ПОТРЕБИТЕЛИ, за целите на своята функционалност.
Terms and Conditions of using the onlne services of My Travel:

These Terms & Conditions comprise an agreement between My Travel on the one hand, and all the Users of the online services, on the other.

My Travel provides online services through their web-site only to facilitate their users. Registering online does not exclude personal visits at the office of My Travel for submitting necessary documentation and paying fees.

My Travel is not responsible in any way for any damages that might be caused to the users by using the online services incorrectly.

My Travel reserves the right to introduce modifications in the functionality of their web-site and the conditions for accessing the online services available, without giving prior notice to their users.

My Travel has the right to collect, save and use the personal data which all their clients have presented through the online registration for the purposes of professional use only!